Pereiti prie turinio

Jie tikėjo, kad disciplina prasideda nuo šeimos, kur niekas negali užginčyti tėvo valdžios. Tuo pačiu laikotarpiu Iranas prarado ne tik ekonominę, bet ir politinę nepriklausomybę. Tuo tarpu darbo jėgos paklausa niekada nesustojo. Methueno sutartimi. Tai paskatino didelių sostinių koncentraciją Europos šalyse remiantis kolonijų apiplėšimais ir vergų prekyba, kuri ypač vystėsi nuo XVII amžiaus antrosios pusės ir buvo viena iš svertų paversti Angliją labiausiai išsivysčiusia to meto šalimi.

Šį mokymą toliau plėtojo ispanų scholastai ir kardinolas Belarminas. Trumpai pažvelkime į šių dokumentų istoriją. Dar 01 08 pop. Mikalojus V suteikė portugalams lėno teises jų užimtose Afrikos ir Azijos pakrantėse — popiežius laikomas šių žemių aukščiausiu valdovu, jis feodalinio lėno teisėmis paveda portugalams jas užvaldyti, su sąlyga, kad vyks misijų darbas.

Kolumbo išvykimo į pirmąją kelionę 08 03popiežiumi išrinktas ispanas Rodrigo Borja Borgiapasivadinęs Aleksandru VI — Istorikai pastebi, kad šis popiežius savo biografų tarpe nesurado nė vieno apologeto — jo amoralus gyvenimas tapo vienu didžiausių skandalų Bažnyčios istorijoje.

Tačiau asmeniniame gyvenime pasileidęs popiežius nepriekaištingai laikėsi tikėjimo dogmų ir nemažai nusipelnė Amerikos atvertimo darbui. Būtent jis su antrąja Kolumbo ekspedicija pasiuntė pirmuosius misionierius. Pašvęsdamas Amerikos misiją Švč. Mergelės Marijos globai, jis pirmuoju iš šio žemyno atvežtu auksu dekoravo Romos Santa Maria Maggiore bazilikos kasetines lubas.

Islamo grėsmės akivaizdoje Aleksandras VI nuolat siekė taikos ir koalicijos tarp krikščioniškų valstybių.

Christopheris Kolumbas: įrašų tiesimas nustatymas

Todėl, Kolumbui atnešus žinią apie atrastą kelią į Indiją, jis skubėjo užkirsti kelią galimam konfliktui tarp Ispanijos ir Portugalijos dėl kolonizacijos teritorijų pasidalinimo. Ispanijos teisės patvirtintos ir 09 26 Motu proprio Dudum siquidem.

Portugalijos karalius, žinoma, buvo nepatenkintas, todėl, tarpininkaujant popiežiui, pradėtos derybos. Taigi visa Amerika išskyrus rytinę dab. Ateinančiais šimtmečiais šios sutarties buvo daugmaž ir laikomasi[31]. XVIII a. Tačiau tai tereiškė jure predae  užgrobimo teise užimtų teritorijų pripažinimą, kad kitos šalys į jas nesikėsintų, o taip pat užduotį Ispanijos ir Portugalijos valstybėms šias žemes pajungti Kristui bei Jo Bažnyčiai.

Palasijas Rubijas m. Joje sakoma: Dievas perdavęs popiežiui viso pasaulio valdymą, jam pavaldžios ir nekatalikiškos tautos. Šis perleidęs šiuos kraštus Ispanijos karaliui, taigi indėnai turi pripažinti jo valdžią ir jam paklusti.

Vergų prekybos encomienda sistema ne, bus teisingu karu užkariauti. Jame rašo, kad Bažnyčia gali įvykdyti Kristaus užduotį paskelbti Evangeliją visam pasauliui tik tuomet, kai prieš tai netikintieji bus politiškai pajungti krikščionių valdžiai. Žinoma, politinė jėga dažnai elgiasi amoraliai, bet dėl to ja paremtas pamokslavimas nepraranda savo galios.

Indėnų gynėjas Las Kazas vergų prekybos encomienda sistema aršiausiu Sepulvedos priešu, jo rūpesčiu šį veikalą uždrausta spausdinti Ispanijoje.

Las Kazas dėsto savo teoriją[32]: popiežius pavedė karaliams vien žemiškomis priemonėmis paremti misijas, o politinė valdžia naujosioms žemėms yra tik atlyginimas už tai. Be to, jiems duota tik tokia valdžia, kokią viduramžiais turėjo imperatorius — aukščiausia vietinių karalių priežiūra, tarpininkavimas jų ginčuose.

Taigi indėnus tiesiogiai turi valdyti jų kunigaikščiai, o Ispanijos karalius tik tuos kunigaikščius ir tik jei jie sutinka paklusti. Todėl indėnų sutikimas būtinas, kad ispanų karalius galėtų teisėtai valdyti Ameriką, vien popiežiaus dovanojimo neužtenka. Iš tiesų, m. Jis netgi plačiai cituoja Senąjį Testamentą, Dievo įsakymus užvaldyti ir naikinti Palestinos pagonis — vėliau tokią argumentaciją perims JAV baptistai, Pietų Afrikos būrai ir kiti kalvinistai, laikę indėnus ir juodaodžius vergų rase, predestinuota tarnavimui krikščionims baltiesiems.

Sepulveda nekorektiškai suplaka dvi šv. Tokių jokiais būdais negalima versti tikėti, kad priimtų tikėjimą — juk tikėjimas yra [laisvos] valios aktas.

Tačiau tikintieji gali juos versti, jei turi jėgų, kad netrukdytų tikėjimui arba piktžodžiavimais, arba piktais įtikinėjimais, ar net atvirais persekiojimais. Todėl Kristaus tikintieji dažnai kariauja prieš netikėlius — ne tam, kad juos priverstų tikėti, [ Kiti netikėliai yra tokie, kurie kažkada buvo priėmę tikėjimą ir jį išpažino, kaip eretikai ir apostatai.

Esą visi stabmeldžiai patenka į piktžodžiautojų kategoriją, todėl norint juos sustabdyti, galima imtis jėgos. Tačiau juk pirmoje citatoje turimi omeny piktžodžiavimai blasphemia prieš krikščionis, antruoju — prieš Dievą, o tai nėra tas pat. Tomas tikrai neturi omeny, kad galima užpulti ir pavergti pagonių valstybę vien todėl, kad pagonys negarbina vieno Dievo Tvėrėjo, kurį privalo natūraliu protu pažinti iš kūrinių.

Teisingam karui reikia, kad pagonys pozityviai trukdytų tikrojo tikėjimo skleidimui. Las Kazas rašo: Jėzus Kristus nepavedė šv.

vergų prekybos encomienda sistema

Petrui bausti netikėlių ar užkariauti jų kraštų. Net Senajame Testamente Dievas tik liepė užkariauti pažadėtąją žemę ir pašalinti stabmeldystės pavojų, bet ne bausti visas pasaulio tautas už stabmeldystę. Netgi už nusikaltimus prieš moralę sodomiją, žmonių aukas indėnai negali būti baudžiami, nes elgėsi iš nežinojimo. Jėzus sudraudęs mokinius, kurie siūlė pasiųsti ant Samarijos ugnį iš dangaus, kad ji nepriima Evangelijos — Jėzus liepęs tiesiog eiti į kitus miestus ir palikti nepriimantį miestą Dievo teismui, o ne jį bausti.

Toks radikalizmas gali kilti tik neturint patirties konkrečiame misijų darbe. Akosta skiria tris misijų rūšis: - apaštalinė misija — be jokios jėgos. Ji tiko ir tinka tik aukštos kultūros kraštuose: Romos imperijoje, Indijoje, Kinijoje. Amerikoje tai neįmanoma, nes indėnai esantys laukiniai barbarai. Tai esą neteisėta pagal ius gentium ir nekrikščioniška. Tai tinkamiausias metodas Amerikai. Tomo Kajetano teorijos vystymas Žymus XX a. Tarp kitko, panaši mokslo ir idėjų laisvė gyvavo ir Portugalijoje.

Užtenka paminėti vieną įspūdingiausių asmenybių Portugalijos istorijoje, baroko rašytoją ir oratorių Antonio Vieira SJ — Gimęs Lisabonoje, jis dar būdamas vaikas su tėvais atvyko į Bahia Brazilijoje. Vieira tapo uoliu kovotoju prieš indėnų pavergimą, gynė juos nuo kolonistų. Po to grįžo į Braziliją misijų darbui.

Paieškos forma

Išvertė į indėnų kalbas katekizmą, keliavo po Amazonės džiungles, savo iškalbingumu atversdamas ištisas indėnų gentis. Dėl priešinimosi vergų medžioklei m. Sėdėjo kalėjime iki m.

Klemenso X. Remdamasis Vieiros skundais, popiežius suspendavo Portugalijos inkvizicijos veiklą iki — tikras žodžio laisvės triumfas! Nuo m. Grįžkime į Ispaniją. Tačiau jis teisingas ir iš barbarų pusės, nes jie turi natūralią teisę į valstybę. Paz pritaria enkomiendų sistemai, bet pasisako prieš indėnų pavergimą ir išnaudojimą. Jam nepritaria dominikonas Miguel de Salamanca, karaliaus rūmų pamokslininkas[39]: popiežius pavedęs indėnus karaliui, kad šis rūpintųsi jų dvasine vergų prekybos encomienda sistema materialine gerove, o ne juos engtų, o enkomiendose vykdomas tikras engimas.

Žymiausias ispanų scholastikos atstovas ir Kajetano tezių vystytojas yra Francisco de Vitoria — Dar m. Pizzaro į Peru ir paskelbęs proklamaciją inkų valdovui Ata Huallpa jam papasakojo savo įspūdžius iš konkistos. Tai pastūmėjo Vitorią m. Vitoria pabrėžia, kad valdžios galia ir valstybė kyla tiesiogiai iš Dievo — tai prigimtinės teisės realija, nepriklausanti nuo religijos, krikšto ar popiežiaus galios. Taigi pagonių valstybės tiek pat tikros ir teisėtos, kaip ir krikščionių.

Civilinė valdžia nėra pavaldi laikinajai popiežiaus galiai, — rašo jis[40]. Popiežius Sikstas V šias Vitorios tezes kartu su vienu Belarmino vėliau kardinolo!

Vitoria atmeta ir universalios imperijos idėją: kiekviena valstybė turi absoliutų suverenumą. Imperatorius teturi popiežiaus mandatą būti tikėjimo gynėju, šaukti karalius kovai prieš ereziją, schizmą ar pagonių puolimą. Nepaisant to, nuoširdus katalikas imperatorius Karolis V labai gerbė Vitorią, nuolat klausdavo jo patarimų Amerikos klausimais ir m. Tai yra gana radikalus lūžis, lyginant su viduramžių pasaulėžiūra.

Amerikoje vergovė: pradžia, vietos ir tikslai, panaikinimas -

Todėl Vitoria ir apskritai visa ispanų scholastika pagrįstai kaltinami, kad sugriovė orbis christianus, krikščioniško, iš esmės Kristui pavaldaus pasaulio idėją.

Tautų šeima remiasi nebe vienu katalikų tikėjimu, viena Bažnyčia, potencialiai išplitusia visoje planetoje, ir viena ją saugančia šv. Romos imperija, o abstrakčia sekuliaria teise. Vitoria nesutinka su Sepulvedos mokymu, kad norint efektyviai paskelbti Evangeliją, pirmiausia reikia pagonis pajungti politiškai, taip pat pasmerkia nuomonę, kad teisėta bausti pagonis už prigimtinio įstatymo pažeidimus: sodomiją, poligamiją, žmogėdrystę Esą tuomet ir prancūzai vergų prekybos encomienda sistema teisę užpulti Italiją, kurioje Renesanso laikais ypač išplito sodomija.

Vitoria eina dar toliau: niekas neturi teisės pradėti kariauti prieš pagonių valstybę, net jei ji ir atmeta atvykusių misionierių skelbimą. Pagonys įpareigoti tikėti tik tuomet, kai misionieriai protingais argumentais ir savo pavyzdžiu įrodo tikėjimo teisingumą. Anot jo, konkistadorai neturi atradėjo teisės — indėnų žemės nėra terra nullius, niekieno teritorija, tai ypač aišku Meksikos ir Peru atveju. Ispanijos karalius galėtų teisėtai valdyti Ameriką tik tada, kai indėnai, įvertinę ispanų santvarkos privalumus, laisvai išsirinktų jį savo valdovu.

Ispanai turi teisę atsikelti iq pasirinkimo savaitės prekybininkas gyventi Amerikoje, dirbti ir prekiauti, bet tik svečio teisėmis. Tik tuomet, kai indėnai grubiai pažeidžia šią svečio teisę, galima gintis ginklu.

Melchor Cano apskritai atmeta konkistą, nes ispanai iš pat pradžių kėlėsi ne kaip svečiai, o kaip užkariautojai. Jam pritaria jėzuitas Liudvikas Molina: valstybė taigi ir indėnų valstybė neįpareigota priimti visų užsieniečių, gali riboti jų plitimą, bijodama įsigalėjimo. Pačiam Vitorijai buvo aišku, kad jo teorijos toli prasilenkia su realybe. Todėl jis ieškojo būdų pateisinti ispanų buvimą Amerikoje. Anot jo, pop. Aleksandras VI savo Motu proprio pavedė Ispanijai misijų Amerikoje monopolį ir tik norėdamas už jį atlyginti, suteikė ir išimtinės prekybos teisę, kad nesikištų kitos valstybės.

Jei pagonys tik neatsiverčia, bet netrukdo skelbti, tuomet karas nepateisinamas. Kaip matėme, to mokė jau Inocentas IV. Pirmiau reikia siųsti taikius misionierius, tik kai jie atmetami, galima juos ginti. Tik Melchor Cano nesutinka: Kristus yra pasakęs: siunčiu jus kaip avis tarp vilkų, o ne kaip vilkus tarp avių.

„Hacienda Tabi“ laiko juosta

Anot Vitorios, vienintelis teisingo karo pateisinimas — patirta neteisybė. Vitoria ir Molina pateisina ispanų sąjungą su Tlaškalos indėnais prieš juos engusius actekus, nors realiai ispanai ne gynė tlaškaliečius, o jais pasinaudojo kaip sąjungininkais. Karas esąs teisingas, jei ginami nekaltieji, todėl Ispanija turėjo teisę net be popiežiaus pavedimo kariauti prieš indėnų valstybes, kad apgintų jų gyventojus nuo žmonių aukojimo ir kanibalizmo[46].

Vitoria nenusižengia savo skelbiamam natūraliam valstybių teisėtumui ir suverenumui — tuo atveju kariaujama dėl konkrečių žmonių apgynimo, o ne apskritai baudžiant tautą už prigimtinės teisės pažeidimus. Tik Las Kazas ir Domingo de Soto mano, kad silpnųjų gynimas — dirbtinai sugalvotas argumentas, norint pateisinti karą.

Kaip ir minėtasis Matías de Paz, Vitoria teigia, kad karas gali būti teisingas iš abiejų pusių, pvz. Tokiu atveju nugalėtojas nėra lyg teisėjas, galintis bausti nusikaltėlį, jis turi vengti bet kokio kenkimo priešui, peržengiančio būtinąją gintį — modernūs totaliniai karai nė iš tolo nesilaikė šių humaniškų XVI a. Krikščionių valdovai neturintys teisės užpulti ir pavergti pagonių valstybės vien todėl, kad ji pagoniška.

Bet atsivertęs pagonių valdovas turi teisę ir pareigą uždrausti pagonybę, amoralius papročius ir netgi cogere ad veram religionem, versti priimti tikrąją religiją, mano Vitoria.

Metropolijų kova dėl kolonijų

Aišku, prievartinis krikštas neleistinas, bet visi scholastai, išskyrus A. Salmeron, Gregorius de Valencia ir Dominicus Bañez, pritarė priverstiniams pamokslams žydams, maurams ir pagonims[47]. Svarbiausias metų aspektas buvo m. Taip buvo leista aštuonerius metus Indijoje parduoti vergų. Nuo to laiko vergai tapo svarbiu pajamų šaltiniu Europai.

Be to, be šios oficialios prekybos, taip pat prasidėjo piratų ir prekybininkų vykdomas vergijos kontrabanda. XVI a. Su šiuo parašu Ispanija įgaliojo Portugaliją siųsti vergus iš Santo Tomás. Eismo intensyvumas dar labiau padidėjo m. Sujungus abiejų Europos šalių sąjungą, valdant Felipe II.

Karūna organizavo eismą per sėdynes. Juos sudarė privatus asmuo arba privatus subjektas leidimas verguoti prekybą.

Per aukcioną kiekvienas galėtų pasirinkti vietą, mokėdamas karūną sutartą sumą. Jungtinės Valstijos Nors visa tai įvyko Lotynų Amerikoje, Jungtinėse Valstijose vergovės vystymasis buvo kažkas kitoks. Jo pradžia buvo jau britų kolonijinės eros metu, kai trylikos kolonijų buvo pripažintos, kai nepriklausomybė prasidėjo m.

Nuo tos dienos išaugo vergų, ypač afrikiečių, skaičius. Tačiau padėtis labai skyrėsi priklausomai nuo naujai sukurtos šalies teritorijos. Taigi šiaurinės valstybės ėmėsi įstatymų, kuriais siekiama panaikinti mirties bausmę, tačiau pietų, turinčių labai agrarinę ekonomiką, išlaikė vergijos sistemą. Be to, pietūs mėgino išplėsti savo sistemą į naujas Vakarų teritorijas. Tokiu būdu per kelerius metus Jungtinėse Valstijose šis aspektas buvo stipriai suskirstytas: vergovė į pietus ir šiaurę prieštarauja šiai praktikai.

Apskaičiuota, kad Afrikos vergų skaičius gali būti iki 4 mln. Iki visiško uždraudimo. Slavų vietos ir tikslai Pasak istorikų, Pranciškonų friarai ir Santo Domingo karališkoji auditorija pirmieji paprašė vergų dirbti plantacijose.

Po to vergija plinta vergų prekybos encomienda sistema Meksiką, Peru ir Río de la Plata. Indai buvo paskirti dirbti kasyklose, visada turėdami didelę darbo paklausą. Be to, jie turėjo pasirūpinti gerą žemės ūkio darbų dalį. Vietiniai vaikai ir moterys Meksikos universiteto Kalifornijos universiteto profesorius Andrés Reséndez prieš kelerius metus atliko tyrimą dėl vietinių žmonių vergovės, kuri rado nustebinančius rezultatus.

Taigi, tyrinėdamas senus dokumentus, jis nustatė, kad tarp moterų ir vaikų buvo daugiau vergų nei tarp vyrų. Moterų atveju paaiškinimas buvo, kad dauguma gyvenviečių buvo vyrai. Dėl šios priežasties buvo užfiksuoti daugelis vietinių žmonių, kurie buvo seksualiai išnaudojami. Be to, jie buvo naudojami namų darbams, kaip vidaus vergai.

Kalbant apie vaikus, atrodo, kad ketinama juos kelti taip, kad prisitaikytų prie tarnautojų būklės. Share on Facebook Share on Twitter Jėzuitų misijos Pietų Amerikoje Jėzaus draugijos kunigai, dažniausiai žinomi kaip jėzuitai, sukūrė misijų seriją dabar Argentinoje, Brazilijoje, Bolivijoje, Urugvajuje ir Paragvajujemažai suprato, kad vieną dieną jų didelių ar mažų įstaigų griuvėsiai būti turistų grandinėje.

Lankytojai atvyksta pamatyti griuvėsius, didžiąją dalį kai kurių bažnyčių, vietinių skulptūrų, nukopijuotų iš Europos meno dienos, ir paternalistinio, geranoriško valdymo būdą, kuris padarė jėzuitų misijas visiškai priešingą vietinių gentyse kitur. Lotynų Amerikoje. Už atleidimą nuo encomienda politikos, kurioje vietinės gentys buvo apmokestinamos rankomis, už savo pragyvenimą, jėzuitai pasiūlė naują idėją, pagal kurią kiekvienas gyvenvietė, vadinama reducción arba redução portugalų kalba, buvo sukurta kaip socialinė ir ekonominė misijos pratęsimas Romos katalikų religijai per dvasines pamokas, švietimą, komercines pastangas ir prekybą krūminėms gyventojų grupėms, daugiausia Garanų giminėms.

Šios misijos sukūrė duoklę Ispanijos karūnai kaip "mokėjimą" už palikimą teritorijose jėzuitų valdyme. Naujakuriai gyveno rąstinėse kajutėse, kurios paprastai susidarydavo iš ištikimybės pasirinkimo sandorių prekybos išlaidos kambario, o dideliuose miestuose pirkliai iškeldavo dviejų ar trijų aukštų mūrinius dvarus.

Sodintojai pasistatė sau prabangius dvarus. Amerikos visuomenės ideologija. Puritonai savo elgesio taisykles - privalomą darbą ir maldą, dykinėjimo cenzą - pavertė elgesio taisyklėmis visiems kolonijų gyventojams. Jie tikėjo, kad disciplina prasideda nuo šeimos, kur niekas negali užginčyti tėvo valdžios. Amerikos puritonai nuoširdžiai laikė save Vergų prekybos encomienda sistema pasirinkta tauta ir norėjo išgelbėti visus, net jei tam reikėjo naudoti smurtą.

XVII amžiuje. Vystosi pasaulietinis švietimas, mokslas, literatūra ir menas. Kolegijų skaičius didėja. Jeilis ir Prinstonas buvo įtraukti į Harvardo universitetą. Kolonijose buvo išleisti 43 laikraščiai, atidarytos viešosios bibliotekos, sparčiai vystėsi spaustuvės verslas.

Didžiausi kultūros centrai yra Bostonas ir Filadelfija. Konfliktas su didmiesčiu. Bostono arbatos vakarėlis Anglijos karalius, aristokratija, pirkliai ir verslininkai stengėsi dauginti pelną, gautą iš kolonijų. Anglijoje buvo priimtas įstatymas, atimantis kolonijoms teisę į laisvą prekybą.

Jiems buvo leista prekiauti tik su Anglija, kuri ten rinko mokesčius ir muitus, iš ten eksportuodavo vertingas žaliavas - kailius, medvilnę ir importuodavo gatavus gaminius.

Britanijos parlamentas įvedė daug draudimų kolonijose. Omano tarnyba Teisės Įmonės Apžvalga Simmons yra tarptautinė vergų prekybos encomienda sistema kontora keturios svarbių sektorių. Iš mūsų biurai pagrindinių verslo ir finansų centrų visoje Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Azijoje, mes žiūrime į pasaulį per objektyvą, keturių didelių pramonės šakose: energetikos ir infrastruktūros, finansų.

Teisės Įmonės Apžvalga Clyde Bendrai tai dinamiška, sparčiai besiplečiančios pasaulio kontorą, dėmesio, teikianti pilną teisinių paslaugų klientams iš mūsų pagrindinių sektorių. Mes konsultuoja įmones, kad širdis visame pasaulyje komercijos ir prekybos. Mūsų derinys sektoriaus patirtimi, komercinis požiūris ir išsamiai. Teisės Įmonės Apžvalga Baker Botts yra tarptautinė advokatų kontora pripažinti mūsų kūrybišką požiūrį į teisinės ir verslo problemos, su kuriomis susiduria mūsų klientai.

Darbe cfa 3 lygio pasirinkimo strategijos dažnai yra novatoriškas. Su maždaug teisininkai ir visame pasaulyje tarnybų tinklą, Kepimo Botts dirba su mūsų klientais. Afridi Angell skiriami regionų advokatas.

Advokatų Kontora"Apžvalga. Paklausti, Advokatas - FindLaw Jei jums reikia advokato, svarbu samdyti geriausius teisininkas savo padėtįDažniausiai tai reiškia, kad jis advokatas, kurio praktikos srityje yra tos pačios srities, kaip savo teisiniu klausimu, ir tai advokatas galite sau leisti. Tai geriausia mokslinių tyrimų advokatų jūs ketinate samdyti, ir kai jūs sumažėjo srityje, naudinga turėti pradinės konsultacijos su pora savo geriausių pasirinkimų. FindLaw Klausimus Užduoti Advokatas skyriuje pateikiamos rekomendacijos apie tai, apklausė advokato prieš nuomą jam ir, kaip mokslinių tyrimų drausmės įrašyti advokatu.

Jūs taip pat galite rasti naudingų nuorodų į valstybės baras asociacijų, kurios reglamentuoja teisės praktikos per savo valstybės. Elektronines Komercijos Teisiniai Aspektai Civilka, Būdamas teisininkas, atlieka daug atsakomybės, todėl nenuostabu, kad ji užima daug sunkaus darbo, tapti advokatas.

Ilgą laiką jie apsiribojo ekonominiu įsiskverbimu į savo nusilpusių konkurentų - Portugalijos ir Olandijos - kolonijas. Beveik visur pergalė atiteko Anglijai, po 20 metų trukusio karo, kuris m. Praktiškai likvidavo Prancūzijos padėtį Indijoje. Indijos užkariavimas buvo baigtas užėmus Pendžabą m. Anksčiau, m. Kolonijinė Didžiosios Britanijos imperija toliau augo dėl Australijos ir Naujosios Zelandijos kolonizacijos, naujų užkariavimų Afrikoje, taip pat Azijoje, kur Adenas m.

Buvo sulaikytas Jemeno pietuose, m. Anglija iš Osmanų imperijos gavo Kiprą ir m. Nustatė Egipto kontrolę, dėl kurios ji, remdamasi savo bazėmis Gibraltare nuo m.

Birmos užkariavimas buvo baigtas, m. Kolonializmas yra silpnos valstybės, dažniausiai stabilesnės, pavergimas. Vergų prekybos encomienda sistema turi didelę reikšmę Europos istorijoje. Kolonializmas kaip didžiųjų geografinių atradimų rezultatas, kurio pradžią įtakojo Vasco da Gamma ir Christopherio Columbuso reisai.

Kolonializmas nebuvo kapitalizmo plėtojimo išradimo rezultatas. Net ankstesniais amžiais egzistavo didelės kolonijinės imperijos Irano, Egipto, Romos ir kt. Pagrindinis skirtumas tarp senovės ir viduramžių kolonijų buvo aukštas organizavimo lygis, aiški darna ir Europos kolonizacijos technologinis pagrindas.

Tuo metu Europa buvo ekonomiškai nestabili nei Azija ir Afrika. Augant aukso paklausai, Europą traukė šių šalių ištekliai. Reikėjo reikšmingų mainų priemonių. Šių šalių kolonijinė plėtra atitiko šiuos poreikius. Naujų prekybos kelių ir šalių plėtra, naujai atrastų žemių grobimas prisidėjo prie šio proceso vystymosi, padėjo pagrindą kolonijinės kapitalizmo sistemos kūrimui, pasaulio rinkos formavimui.

Kolonializmo istorija yra glaudžiai susijusi su dviem Europos šalimis: Ispanija ir Portugalija.

Pagrindiniai kolonijinės sistemos bruožai XIX – XX amžių sandūroje

Pažymėtina, kad šiuo laikotarpiu kolonializmo pradininkai Ispanija ir Portugalija išliko feodalinėmis valstybėmis. Jie atvėrė kelią Europos kolonijinei plėtrai, tačiau laikui bėgant jie turėjo konkurentų Nyderlandų ir Anglijos pavidalu. Būtent Nyderlandai ir Anglija perdavė pagrindinio vaidmens Europos kolonijinėje ekspansijoje estafetę.

Šis laikotarpis buvo pažymėtas ankstyvųjų kapitalistinio kolonializmo formų vystymosi pradžia. XVII amžiaus pradžioje.

Olandija tapo pagrindine kolonijine jėga. Buvo įkurta Olandijos Rytų Indijos įmonė. Tai buvo pirmoji monopolijos įmonė, gavusi teisę į prekybą ir jūrų navigaciją savo šalyje praktiškai visame Afro-Azijos regione.

Kolonializmas Anglijoje pradėjo vystytis kartu su Olandija. Britai sukūrė piratų ekspedicijas, norėdami užpulti Ispanijos laivus. Tuo laikotarpiu britai pradėjo kurti savo pirmąsias kolonijas šiuolaikinės Šiaurės Amerikos teritorijoje Niufaundlandas, Virdžinija, Britų Hondūras, Bermudai.

Labai greitai Olandijos ir Anglijos konkurencija dėl Pietryčių Azijos sukėlė karą.

  1. Katalikybė ir laisvės klausimas kolonijinėje Lotynų Amerikoje | FSSPX Lithuania
  2. „Hacienda Tabi“ | Mokslas | March
  3. Katalikybė ir laisvės klausimas kolonijinėje Lotynų Amerikoje Katalikybė ir laisvės klausimas kolonijinėje Lotynų Amerikoje Kun.
  4. Iš pradžių nukentėjo vietiniai gyventojai, nepaisant įstatymų, kuriuos Ispanijos karūna išleido, kad to išvengtų.

Pradinis pranašumas buvo Nyderlandų pusėje. Tailando įlankoje britus sumušė Olandijos laivynas, o m. Anglija buvo visiškai išstumta iš Molukų.

Padėtis pradėjo keistis XVII amžiaus antroje pusėje, prasidėjus prekybos karams. Anglijai pavyko iš Olandijos atimti savo lobį Azijoje - Indonezijoje.

Per 3 Anglijos ir Olandijos karus Olandijos jūrų pajėgas palaužė didžiausias jos priešas - Anglija. O ketvirtasis Anglijos ir Olandijos karas nulėmė Anglijos pirmumą. Nepaisant to, Nyderlandai vis dėlto gynė savo kolonijas, tačiau negrįžtamai užėmė lyderystę britams ir naujoms kolonijinės politikos žvaigždėms - prancūzams.

Indonezija išliko pagrindine Olandijos kolonija Azijoje. Tuo pačiu laikotarpiu Prancūzija turėjo taškų Indijoje - Chandranagore ir Pondicherry. Prancūzija įsitvirtino Pietų Indijoje. Tačiau septynerius metus trukęs karas padarė žalą Prancūzijai iš Anglijos pusės ir, viena vertus, sumenkino jos sąjungininkės - Ispanijos - kolonijinę galią. Prancūzija praranda Kanadą, kai kurias Vakarų Indijos salas ir sutriuškina nuostolius Indijoje.

vergų prekybos encomienda sistema

Tai teigiamai atsispindėjo Anglijoje, nes Anglija turi būdų įsitvirtinti Hindustane. Prancūzijos kolonijinio užkariavimo laikotarpis taip pat turėjo daug privalumų. Šios šalys tapo tiek Prancūzijos, tiek Anglijos nuosavybe.

Sąjungoje su Anglija Prancūzija dalyvavo kare prieš Kiniją, taip pat dalyvavo skverbiantis į Japoniją, o Pietų Vietnamas taip pat buvo jų pavergtas. Prasideda prancūzų nuosavybės plėtra Afrikoje.

Buvo nesėkmingai bandyta užgrobti Korėją, o m.

vergų prekybos encomienda sistema

Virš Kambodžos buvo įkurtas Prancūzijos protektoratas. Pralaimėjimas Prancūzijos ir Prūsijos kare susilpnino Prancūzijos įtaką, todėl jai teko Anglijai atiduoti kontrolinį Sueco kanalo akcijų paketą.

Tai susilpnino Prancūzijos padėtį Egipte, tačiau, nepaisant to, m. Prancūzija atnaujino savo kolonijų plėtrą Afrikoje ir Indokinijos šalyse. Kaip bebūtų, Prancūzija užsitikrino daugybę Afrikos teritorijų.

Šiek tiek anksčiau, nugalėjusi Kiniją — m.

vergų prekybos encomienda sistema

Kare, Prancūzija perėmė valdžią Tonkinui ir įsteigė savo protektoratą Vietname. Šiuo laikotarpiu buvo pakloti kolonijinės sistemos pagrindai, tenkinantys didžiosios komercinės buržuazijos interesus. Jei XVII a. Anglija, aplenkusi Olandijos plėtrą, smarkiai smogė keliuose prekybos karuose. Anglijos ir Olandijos karas m Nyderlandai prarado daug kolonijinių teritorijų ir suteikė Anglijos teismams teisę praeiti per Indonezijos vandenis.

Tuo metu Anglija Indijoje pasiekė didelę sėkmę ir išplėtė ryšius su Viduriniaisiais Rytais ir Kinija. Dauguma Azijos ir Afrikos šalių tautų tuo metu, kai jos transformavosi į pramoninių galių kolonijas ir pusiau kolonijas, gyveno feodalinėje ar genčių sistemoje. Jų užkariavimo pramoninėse šalyse rezultatai buvo labai dviprasmiški. Kolonializmas buvo ypač destruktyvus, kolonijų eksploatavimui buvo naudojami ikikapitalistinės epochos metodai.

Tai apėmė kolonijų apiplėšimą, aukso, sidabro, kultūros paminklų eksportą į metropoliją, vergų prekybos sistemos sukūrimą, ypač paveikusią Pusiaujo Afrikos gyventojus XVI - XIX a. Rimtesnės modernizacijos prielaidos egzistavo Lotynų Amerikos šalyse. Pradžioje kolonijinė priklausomybė nuo Ispanijos ir Portugalijos buvo panaikinta.

Po Nepriklausomybės vergų prekybos encomienda sistema m. Argentina buvo išlaisvinta, m. Ji liko monarchija, valdoma sūnaus, o po to Portugalijos karaliaus anūkas. Dėl to išnyko pakartotinio kolonijinio Lotynų Amerikos užkariavimo pavojus.

Didžiulę ir dar ne iki galo išplėtotą teritoriją turėjusios JAV apsiribojo dalies Meksikos teritorijos aneksavimu ir Panamos kanalo zonos, kuri anksčiau priklausė Kolumbijai, kriptografinio pelno matuoklis. Kolonizatorius Filipinai.

Luzonas, Palavanas, Mindoro, sėja. Mindanao ir Visayų dalis. Pietų Amerikoje Ispanija užėmė visą teritoriją, išskyrus Braziliją. Vakarų Indijoje - Kuba ir rytinė San Domingo dalis.

vergų prekybos encomienda sistema

Centrinėje Amerikoje - Hondūre. Pietų Amerikoje - Brazilija. Siame, Ceilono saloje ir Malakoje, Džakartoje. Bengalija, Pietų Indijoje - Mysore, Punjab. Penango ir Mal salynas. Šiaurės Amerikoje, Kanadoje ir Antilų salose. Afrikos teritorijose nuo Senegalo vakaruose iki Darfūro rytuose ir nuo Kongo iki Viduržemio jūros, Somalio Raudonosios jūros pakrantėje.

Baigdamas norėčiau pažymėti, kad kolonijinės Europos era yra ypatingas laikotarpis. Nauji pasiekimai navigacijos srityje, smalsumas, taip pat noras praturtėti ir atversti naujas tautas į krikščionybę pastūmėjo europiečius į tolimas jūrų keliones.

Jie tapo įmanomi Portugalijos ir Ispanijos karalių palaikymo dėka. Renesansas, atsiradęs XIV amžiaus antroje pusėje. XV amžiaus pabaigoje. Europa, tiek materialioje, tiek dvasinėje kultūroje lenkianti Rytus, tampa pažangių pasaulio istorijos tendencijų nešėja. Geografiniai atradimai. Jau nuo XV amžiaus vidurio. Portugalijos jūreiviai pradėjo žengti į pietus palei vakarinę Afrikos pakrantę, o m.

Bartolomeu Dias suapvalino jos pietinį galą. Dėl sėkmingos kovos su arabais ir egiptiečiais portugalai netruko tapti neginčijamais vakarų Indijos vandenyno šeimininkais. Tada jie susisiekė su Kinija ir m. Kinijos teritorijoje Makao rado pirmąją Europos koloniją. Jie atrado ir nuo m.